try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Thai Youth Community Foundation
Serve youth, love Earth, love humanity

ประวัติมูลนิธิฯ

    ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิบ้านเยาวชนไทย
    1. ในปี พ.ศ. 2500 (1957)ผู้แทนองค์การบ้านเยาวชนนานาชาติ (International Youth Hostel Federation) ได้เข้าพบท่านผู้หญิงดุษฏี มาลากุล นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครฯ และขอร้องให้ก่อตั้งองค์การบ้านเยาวชนขึ้นในประเทศไทย ท่านได้หารือไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงฯ ได้ตอบเห็นชอบ และสนับสนุนให้ส่งนายกอง วิสุธารมณ์ อธิบดีกรมพลศึกษา ไปร่วมประชุมสหพันธ์องค์การบ้านเยาวชนนานาชาติ ในปีนี้ สหพันธ์องค์การบ้านเยาวชนนานาชาติ ในการประชุมครั้งที่ 18 อนุมัติข้อเสนอให้จัดประชุมองค์การบ้านเยาวชนเอเชีย ในประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2501(1958) ซึ่งประเทศไทยได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมด้วยในเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2501
    2. ในปี พ.ศ. 2502 (1959) สมาคมสตรีอาสาสมัครฯ เปิดบ้านเยาวชน 2 แห่งแรก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2502 และได้แยกกิจการจากสมาคมสตรีอาสาสมัครฯ ไปจัดตั้งเป็นสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย
    3. ในปี พ.ศ. 2503(1960) กระทรวงศึกษาธิการ ออกใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2503 (1960) และต่อมาสมาคมฯ ได้จดทะเบียนสมาคมกับกองตำรวจสันติบาล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2504 (1961)
    4. ในปี พ.ศ. 2504 (1961) ดร.อัลตัน กราซซิล รองประธาน สหพันธ์องค์การบ้านเยาวชนนานาชาติมาเยี่ยมท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล ต่อมาที่ประชุมสหพันธ์องค์การบ้านเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 22 ได้มีมติให้สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย เข้าเป็นสมาชิกถาวรของสหพันธ์ฯ (เริ้มตั้งแต่ พ.ศ. 2505)
    5. ในปี พ.ศ. 2505(1962) ประเทศไทยได้รับทุนเดินทางสำหรับผู้นำเยาวชนไปดูกิจการบ้านเยาวชนในยุโรป 1 ทุน และประเทศปากีสถานได้รับ 1 ทุน
    6. เมื่อสมาคมฯถูกต้องตามกฎหมาย กิจการก็เจริญก้าวหน้า มีผู้มีจิตศรัทธามอบอาคารให้ใช้เป็นบ้านเยาวชนหลายแห่ง เช่น หาดวอนนภา ตำบลบางแสน จังหวัดชลบุรี และที่บ้านดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมฯมีบ้านเยาวชนในจังหวัดต่างๆหลายแห่ง เช่น พระนคร 2 แห่ง, ธนบุรี 1 แห่ง, อยุธยา 1 แห่ง, นครสวรรค์ 1 แห่ง, เชียงใหม่ 5 แห่ง, พิษณุโลก 1 แห่ง, นครนายก 1 แห่ง, ลพบุรี 1 แห่ง, ชลบุรี 1 แห่ง, กาญจนบุรี 1 แห่ง, ตลาด 1 แห่ง, นครปฐม 1 แห่ง, สมุทรสาคร 1 แห่ง.
    7. ในปี พ.ศ. 2505 – 2507 (1962-1964) สมาคมฯตั้งคณะกรรมการอำนวยการขึ้น จำนวน 27 ท่าน โดยมีท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล เป็นประธาน มี ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และท่านผู้หญิง ฯพณฯ ท่านรองนายก และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้อุปการะ
    8. ในปี พ.ศ. 2506 (1963) สมาคมฯ จัดประชุมสัมนา เจ้าหน้าที่ผู้บริหารบ้านเยาวชน เมื่อวันที่ 17 – 18 มิ.ย. 2503 ที่บ้านเยาวชนเขาปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม 23 ท่าน

    สมาคมบ้านเยาวชน แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์องค์การบ้านเยาวชนนานาชาติ International Youth Hostel Federation (IYHF) ประเทศอังกฤษ ดำเนินการก่อตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีท่านศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน เป็นประธานอำนวยการ และสำนักงานเชียงใหม่ มีนายภัทรภณ พูนลาภยศ เป็นผู้อำนวยการ

    ชื่อ สมาคมคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ หรือ บ้านเยาวชนนานาชาติเชียงใหม่ ชื่อในภาษาอังกฤษ คือ Thai Youth Hostels Association, Chiang Mai Office ( Chiang Mai International Youth Hostel ) ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาเป็นประโยชน์ โดยการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาหาความรู้ และให้รู้จัดช่วยเหลือตัวเอง และรักตัวเอง มีความเข้าใจอันดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยสันติ
ตั้งอยู่เลขที่ 54 ถนนป่าพร้าว ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Web site: www.chiangmaiyha.org
E-mail: chiangmai@tyha.org หรือ e-mail: peter@chiangmaiyha.org


    กิจกรรม: เดินทางเพื่อการศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , การออกค่ายอาสาทั้งเยาวชนไทย และต่างประเทศ, จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรเยาวชนนานาชาติ อาทิเช่น การบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม, การจัดโต้วาที, ออกร้าน การอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น การสันทนาการ การกีฬา และการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ตลอดจนการจัดหาทุนให้ความช่วยเหลือในโครงการของรัฐ และเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้วยโอกาส เป็นองค์กรที่ไม่ค้ากำไร และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม
    สมาคมบ้านเยาวชนฯ มีอยู่เกือบทั่วทุกประเทศ ทั่วโลกมากว่า 7,000 แห่ง และมีสมาชิกอยู่เกือบทุกประเทศทั่วโลกประมาณ 5,936,981 คน โดยทั่วไป จะเน้นเรื่องที่พักราคาประหยัด สะดวกสบายสำหรับสุภาพชนชาวไทย และชาวต่างประเทศทั่วโลก ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ ศาสนา ผู้มีสิทธิ์ พัก และร่วมกิจกรรมบ้านเยาวชนฯ ทั่วโลก คือ ผู้ที่เป็นสมาชิกของ สมาคมบ้านเยาวชน ในประเทศของตน

    สำหรับทาง สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ (บ้านเยาวชนนานาชาติเชียงใหม่) ได้ดำเนินกิจกรรมหลายๆด้าน โดยเฉพาะการนำเยาวชนไทย และเยาวชนต่างประเทศออกค่ายอาสาฯ อาทิเช่น
    1. โครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่หมู่บ้านสันกลาง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุน จาก Singapore International Foundation(SIF) และ National University of Singapore (NUS) มูลค่า 300,000 บาท
    2. โครงการสร้างอาคารเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน ที่โรงเรียนตำรวจชายแดน R.O.Yama บ้านป่าคา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Singapore International Foundation(SIF) และ Rotaract Club of NUS มูลค่ากว่า 200,000 บาท
    3. โครงการสร้างอาคารสำหรับเด็กเล็ก ให้โรงเรียนตำรวจชายแดน Lion 33 บ้านปางข้าวหลาม มูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก SIF และ Kaki Bukit Center
    4. โครงการสร้างโรงอาหารให้แก่โรงเรียนผาใต้ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก SIF และ NUS มูลค่าประมาณ 200,000 บาท
    5. โครงการสร้างห้องคอมพิวเตอร์ และบริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 16 เครื่องแก่โรงเรียนบ้านเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก Rotary Club of Singapore มูลค่ากว่า 100,000 บาท
    6. โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนตำรวจชายแดนทั่วภาคเหนือ ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เช่น โครงการทำฟาร์ม เลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงสุกร การปลูกผักปลอดสารพิษ และอื่นๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงค์โปร์ ทุกโครงการมูลค่ากว่า 70,000 บาท
    7. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนจากประเทศเดนมาร์ก
    8. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนทั้งด้านการศึกษา และกีฬา
    9. โครงการกีฬาต้านยาเสพติดแก่ชุมชน โรงเรียน
    10. โครงการจักยานเพื่อน้อง เพื่อเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

    ทางสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ (บ้านเยาวชนนานาชาติเชียงใหม่) ได้รับการช่วยเหลือ และการสนับสนุนจากองค์การกุศล สถานบันการศึกษาต่างๆ ในต่างประเทศ การดำเนินการต่างๆทางสมาคมฯได้ช่วยเหลือให้บรรดานักเรียน เยาวชน โรงเรียนต่างๆในในระดับหนึ่ง คาดว่าไม่ต่ำกว่า 1000 คน กว่า 25 โรงเรียน ในภาคเหนือ และทางสมาคมฯได้รับการติดต่อให้ช่วยเหลือจากสมาคมฯ องค์กรการกุศล NGO จากหลายประเทศติดต่อมาทางสมาคมฯเพื่อขอให้เป็นผู้ประเสานงาน และดำเนินการ ตลอดจนการติดตามผล ซึ่งทางสมาคมฯเองไม่สามารถรับดำเนินการได้มากนัก เพราะขาดบุคลากร และที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ และทุนทรัพย์ ตลอดจนได้นับคำแนะนำจากองค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ ซึ่งจะสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการติดต่อประสานงาน การให้ความช่วยเหลือระหว่างมูลนิธิ ต่อ มูลนิธิ จะสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด โปร่งใส และตรวจสอบได้

    ด้วยเหตุผลดังกล่าว นายภัทรภณ พูนลาภยศ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ และทำเรื่องขอจัดตั้งมูลนิธิฯขี้นมาในเดือน สิงหาคม 2545 ต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (Office of the Nation Culture Commission, Ministry of Culture) ตามหนังสือ วธ. ๐๕๐๕(๔)๐๕๑๕ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ต. ๔๖๐/๒๕๔๕ โดยจัดตั้งมูลนิธิ และใช้
    ชื่อว่า มูลนิธิบ้านเยาวชนไทย ชื่อภาษาอังกฤษว่าThai Youth Community Foundation (TYCF)
    โดยมีนายภัทรภณ พูนลาภยศ เป็นประธาน และเป็นผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมการฯ ๕ ท่าน
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่เยาวชน ทั้งด้านวิชาการ, อุปกรณ์การศึกษา และถาวรวัตถุ
2. เป็นตัวแทนองค์กรเอกชนในการส่งเสริมและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานในต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ
3. ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชุนให้มีวิถีชีวิตที่ผลมกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติอันจะนำไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดี ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกป่า การรักษาต้นน้ำ เป็นต้น
4. ดำเนินงานเพื่อสนองรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ตามโครงการพระราชดำริ
5. ส่งเสริมงานด้านประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และประเทศชาติ
6. เพื่อดำเนินการและ/หรือ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธรณประโยชน์
7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด และให้ความช่วยเหลือโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ และศาสนา

หมายเหตุ: กิจกรรมของมูลนิธิฯ update สามารถดูข้อมูล update ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/tycforg

เครื่องหมายมูลนิธิคือ